May 2012: Registration of HCG pregnancy kit (U-Chek) and Ovulation Test Kit (Ova Chek) in Egypt

May 3, 2012

NAARI has been granted the registration of HCG pregnancy kit (U-Chek) and Ovulation Test Kit (Ova Chek) in Egypt.